01/07/14

בקשת המרכז האקדמי לב לטכנולוגיה ומדעים ירושלים להפעיל תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) בניהול ושיווק טכנולוגיה במסגרת המח"ר – חוות דעת המומחה

בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ד (1.7.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל , והחליטה כלהלן:

  1. להודות למומחה על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
  2. לאשר למרכז האקדמי לב לטכנולוגיה ומדעים ירושלים לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) בניהול ושיווק טכנולוגיה במח"ר.
  3. אישור ההפעלה ניתן לשנתיים (דהיינו, עד חודש יולי 2016).
  4. לקראת תום אישור ההפעלה תיבדק התוכנית על ידי סוקר לקראת המשך אישור הפעלתה, תוך שימת דגש בציוני המכינה לתלמידים שהתקבלו לתוכנית ורמת המבחנים שנערכו במהלך השנה הראשונה.