01/07/14

בקשת המרכז האקדמי לב לפתוח התמחות בניהול ייצור ושירות במסגרת תוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת תעשיה וניהול

בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ד (1.7.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקר על חוות הדעת שהגיש.
  2. לאשר למרכז האקדמי לב לפתוח התמחות ב"ניהול ייצור ושירות" במסגרת תוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת תעשיה וניהול.