28/09/16

בקשת המרכז האקדמי לב לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) עם וללא תזה בפיסיקה/הנדסת אלקטרו-אופטיקה – אישור פרסום והרשמה

בישיבתה ביום 28.9.16 דנה ות"ת בבקשת המרכז האקדמי לב לפתוח תכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) עם וללא תזה בפיסיקה/ הנדסת אלקטרו-אופטיקה.

אין מניעה מבחינה תקציבית, תכנונית והעסקת הסגל בתכנית, להמליץ למל"ג לאשר את פתיחת תכנית הלימודים לתואר שני (M.Sc.) עם וללא תזה בפיסיקה/ הנדסת אלקטרו-אופטיקה, בכפוף לעמידה במינימום של 22 סטודנטים במחזור לימודים.