28/04/15

בקשת המרכז האקדמי לב לשנות את שם תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת אלקטרוניקה לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ה (28.4.2015),  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה  לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והיא מחליטה לאשר למרכז האקדמי לב לשנות את שם תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת אלקטרוניקה לתואר ראשון (.B.Sc) בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה.