28/04/15

בקשת המרכז האקדמי למשפט ולעסקים לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר מוסמך במשפטים (LL.M.) – התמחות במשפט מסחרי גלובלי

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ה (28.4.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה  למדעי החברה, ניהול ועסקים, והיא מחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' משה הירש על עבודתה ועל חוות הדעת החיובית שהגישה.
  2. לאשר את פתיחת תוכנית הלימודים לתואר מוסמך במשפטים LL.M. עם התמחות במשפט מסחרי גלובלי ולרשום אליה סטודנטים.
  3. על המוסד לעמוד בהחלטת המל"ג מיום 1.04.2008 (שעודכנה ביום 23.10.2012) בנושא קבלת סטודנטים למסלול מואץ לתואר שני במשפטים.
  4. על ההנהלה האקדמית של המרכז האקדמי למשפט ועסקים להמשיך ולבחון את הסילבוסים של כל הקורסים ולעדכן אותם מעת לעת לאור התפתחויות הדין והספרות.
  5. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  6. על המוסד להחתים (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) כל תלמיד/ה על הצהרה, לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר מוסמך במשפטים LL.M. עם התמחות במשפט מסחרי וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המוסד לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" במסגרת תוכנית לימודים לתואר שני במשפטים LL.M. במסלול האקדמי של המכללה למינהל.
  7. לבקש מהוועדה הבודקת להמשיך וללוות את התוכנית לקראת שלב ההסמכה.
  8. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.14 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ו וזו שלאחריה). אם לא תפתח המכללה את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליה לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.