10/02/15

בקשת המרכז האקדמי למשפט ולעסקים לקיים התמחות בחשבונאות במסגרת תוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) במינהל עסקים

בישיבתה ביום כ"א בשבט תשע"ה (10.2.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום 20.1.2015, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקר על עבודתו והגשת חוות דעתו.
  2. לאמץ את המלצת הסוקר ולאשר למרכז האקדמי למשפט ולעסקים לקיים התמחות בחשבונאות במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) במינהל עסקים.
  3. ההתמחות בחשבונאות תצוין על גבי תעודת סיום התואר הראשון.