12/06/19

בקשת המרכז האקדמי עתיד (בהקמה) לקבלת היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה

בישיבתה ביום 12.6.2019 דנה ות"ת בבקשת המרכז האקדמי עתיד (בהקמה) לקבל היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה והיא ממליצה למל"ג לדחות את בקשת המוסד לקבלת היתר והכרה לפעול כמוסד להשכלה גבוהה מהנימוקים הבאים:
בקשת המוסד נרשמה ביום 1.6.2017. עם זאת, על אף חלוף הזמן ועל אף פניות נשנות וחוזרות למוסד בבקשה לקבלת מסמכים מעודכנים לצורך השלמת בדיקת בקשת המוסד, לא התקבל המידע המעודכן הנדרש מהמוסד, ולכן לא ניתן להשלים את בדיקת הבקשה ולגבש חוות דעת בדבר מידת עמידת המוסד בתנאי הסף לקבלת היתר והכרה כמוסד להשכלה גבוהה.
אין באמור כדי לגרוע מאפשרותו של המוסד להגיש בקשה חדשה בהתאם לכללים ולהחלטות המל"ג