23/07/13

בקשת המרכז האקדמי פרס לקבל אישור לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון במינהל עסקים לסטודנטים מזרועות הבטחון

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ג (23.7.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקר על עבודתו ועל מתן חוות דעתו.
  2. לאשר למרכז האקדמי פרס לקיים את תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) במינהל עסקים לסטודנטים מזרועות הביטחון לאחר קבלת התחייבותו כי יעמוד בתנאים הבאים:
  • מספר הסטודנטים לא יעלה על עשירית מכלל הלומדים לאותה רמת תואר במרכז.
  • בכל סמסטר, לפחות 3 בחינות תערכנה ביחד עם הבחינות באותו קורס שבתוכנית הרגילה כך שהמבחן יהיה זהה והבדיקה משותפת.
  • סגל ההוראה יהיה זהה לסגל ההוראה שבתוכנית הלימודים הרגילה במנהל עסקים.
  • עם קבלת התחייבות המוסד כי יעמוד בתנאים שפורטו לעיל, המוסד יהיה רשאי לרשום סטודנטים חדשים לתוכנית הלימודים במינהל עסקים לזרועות הביטחון.
  • לקראת חידוש ההסמכה של תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) במינהל עסקים, תיבדק, בין היתר, תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) במינהל עסקים לזרועות הבטחון.