04/11/15

בקשת המרכז האקדמי רופין לפתוח תוכנית לימודים לתואר מוסמך במדעי הים (M.Sc.)

 

(א)  בישיבתה ביום 04.11.2015 דנה ות"ת בבקשת המרכז האקדמי רופין לקבל אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר מוסמך במדעי הים  ((M.Sc..

 

(ב)   לאור האמור בחוות הדעת שהוגשה בדבר הגבלת היקף הלומדים (10 סטודנטים בשנה) בתכנית עד לאשר יושלם הבניין ל"מדעי הים" ובהתאם לניתוח אגף התקציבים כי הגבלה זו צפויה להסב גירעונות משמעותיים, מחליטה ות"ת לדחות את הדיון על אישור פתיחת התכנית בשלב זה.

 

(ג)   התכנית תובא לדיון לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ז )במהלך פברואר-מרץ2016,). וזאת מתוך הנחה שעד למועד זה יתבהרו המשתנים בנוגע לבניית הבניין הייעודי ל"מדעי הים", עם השלמת בנייתו תוסר ההגבלה כאמור על היקף הלומדים בתכנית.