18/06/14

בקשת המרכז האקדמי רופין לקבל אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.S.W.) בעבודה סוציאלית

  1. תת הועדה של ות"ת דנה בישיבתה ביום 21.5.14 בבקשת המרכז האקדמי רופין לקבל אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר ראשון בעבודה סוציאלית.
  2. ות"ת ממליצה למל"ג לאמץ את המלצת הוועדה,  ולאשר למרכז האקדמי רופין לפרסם את התוכנית ולרשום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.S.W)  בעבודה סוציאלית .
  3. כמו כן ממליצה ות"ת למל"ג להחתים כל סטודנט על הצהרה, לפיה ידוע לסטודנט כי המרכז האקדמי רופין לא מוסמך להעניק בשלב זה תואר ראשון בעבודה סוציאלית, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר המרכז האקדמי רופין לא יוסמך להעניק את התואר.
  4. פתיחת שנת הלימודים תותנה בהמצאת הסכמים חתומים לביצוע ההכשרה המעשית.
  5. ות"ת מפנה את תשומת לב המל"ג להערת הועדה המלווה בעניין איכות הסגל הנקלט בתוכנית.
  6. לאור העובדה שתחום העבודה הסוציאלית נמצא בבדיקת האגף להערכת איכות והבטחתה, ממליצה ות"ת למל"ג להתייחס להמלצות ועדת ההערכה הבינלאומית בתחום, וזאת לקראת שלב ההסמכה של התוכנית.