19/07/16

בקשת המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט לאפשר לו להגיש תוכנית לימודים בפרדיגמה חדשה לתואר ראשון (B.Sc.) בדימות רפואית.

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ו (19.7.2016), דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה העליונה להכרה, הסמכה ורישוי שלא לאשר את בקשת המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט להגיש תוכנית לימודים בפרדיגמה חדשה לתואר ראשון (B.Sc.) בדימות רפואית וזאת על סמך החומר שהוגש לה והמענה של המכללה להחלטת המל"ג מיום 3.3.2015 בעניין "מתווה בדיקת בקשות של מוסדות לפתוח תוכניות לימודים לתארים ראשונים ולתארים שניים בתחומים חדשים שהמל"ג לא נדרשה להם עד כה", והיא מחליטה שלא לאשר את התחום של 'דימות רפואית' כפי שהוצג על ידי המוסד, כפרדיגמה חדשה, אקדמית ועצמאית, וזאת מהנימוקים הבאים:

א.         רוב חברי הסגל שהוצגו ברשימת חברי הסגל הבכיר ממוסדות להשכלה גבוהה בישראל הנם רופאים ולא מדענים העוסקים בפיתוח ובמחקר הרלוונטי לתחום (בהתייחס לסעיף 2 ב' ד' במתווה).

ב.         מסקירת התוכניות האקדמיות שהגיש המוסד כמקבילות לתחום המבוקש מהעולם, עולה כי רוב התוכניות עוסקות בתחום הרדיולוגיה – אנליזה של תוצאות ודיאגנוסטיקה, ולא בתחום הדימות המשלב גם אספקטים טכנולוגים ומדעיים (בהתייחס לסעיף 2 ב' ג' במתווה). ולכן אין בסקירה זו כדי לשכנע כי הדימות הרפואית, כפי שהוצגה על ידי המוסד, היא פרדיגמה אקדמית עצמאית.