28/04/15

בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני (M.A.) בניהול נדל"ן

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ה (28.4.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה למדעי החברה, ניהול ועסקים מיום 24.3.2015 בעניין בקשתו לפתוח תואר שני בניהול הנדל"ן, לפיה לאור ההערות המשמעותיות של הוועדה המקצועית המפורטות בדו"ח המסכם שלה (המצורף להחלטה זו) המצביעות בעיקר על העדר גרעין סגל בכיר בתחום, לא בשלו התנאים האקדמיים הנדרשים לפתיחת תוכנית הלימודים הנדונה ולכן היא מחליטה כלהלן:

  1. לא לאשר בשלב זה את בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לפתוח את תוכנית הלימודים לתואר שני בניהול נדל"ן.
  2. ככל שהמוסד יגיש בתוך שנה תוכנית מתוקנת אשר תיתן מענה מקיף להערות הוועדה המקצועית המפורטות בדו"ח המסכם ובפרט תגבש גרעין של סגל אקדמי העוסק וחוקר בתחום ניהול הנדל"ן ותעמיד בראש התוכנית איש סגל בעל מוניטין אקדמי מוכח ובולט בתחום ניהול הנדל"ן, שיהווה מנהיגות אקדמית מתאימה לתוכנית זו, ניתן יהיה לשוב ולדון בתכנית.