27/10/15

בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) במתכונת דו-חוגית ביזמות – אישור הרכב ועדת בדיקה

בישיבתה ביום י"ד חשבון תשע"ו (27.10.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה,  והחליטה לאשר את הרכב הוועדה כלהלן:

  • פרופ' דפנה קריב- בית הספר למנהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למנהל, יו"ר
  • פרופ' אהוד מניפז- המחלקה להנדסת תעשייה וניהול, אוניברסיטת בן גוריון
  • ד"ר בועז שליט -הפקולטה למנהל עסקים, הקריה האקדמית אונו
  • גב' שרי אנגלנדר- רכזת הוועדה