20/03/18

בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לפתוח תוכנית דוקטורט (Ph.D.) עצמאית במשפטים בהתאם להחלטת המל"ג מיום 30.12.2014 בעניין הגשה ופתיחת תוכניות לתואר שלישי (דוקטור) בתחומים מוגדרים במוסדות להשכלה גבוהה להם אין אישור להעניק דוקטורט באופן עצמאי

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח (20.3.2018), דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום 6.3.2018  אשר דנה בבקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לפתוח תוכנית עצמאית לדוקטורט (Ph.D.) במשפטים. לאחר שבחנה את עמידתו של המוסד בתנאי הסף שנקבעו בהחלטות ות"ת ומל"ג מיום 19.12.2014 ומיום 30.12.2014 (בהתאמה) בעניין פתיחת תוכניות לתואר שלישי בתחומים מוגדרים במוסדות להשכלה גבוהה שלהם אין אישור להעניק דוקטורט באופן עצמאי, מחליטה המל"ג כלהלן:

  1. המרכז הבינתחומי עומד בתנאי הסף להגשת בקשה לפתיחת תוכנית עצמאית לתואר שלישי (Ph.D.) במשפטים בהתאם להחלטת מל"ג מיום 30.12.2014.
  2. דרישות נוספות המפורטות בהחלטת מל"ג מיום 30.12.2014, שאינן מהוות תנאי סף, ייבחנו בהמשך ויובאו לאישור מל"ג.