31/10/18

בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לפתוח תוכנית לתואר שלישי (Ph.D.) במשפטים

בישיבתה ביום 31.10.2018 דנה ות"ת בבקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לפתוח תואר שלישי במשפטים והיא מחליטה כלהלן:

לאור לחוות דעת אגפי ות"ת, אין מניעה תקציבית, תכנונית, או בתחום שכר וסגל להמליץ למל"ג לאשר את קיומה של התכנית.