26/02/20

בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לפתוח תכנית לימודים לתואר שלישי (Ph.D) בפסיכולוגיה

בישיבתה ביום 26.2.2020 דנה ות"ת בבקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לפתוח תואר שלישי בפסיכולוגיה, זאת בהמשך להחלטת המל"ג מיום 21.12.2014, ולאחר שדנה בחוות דעת אגפי ות"ת בנושאים אלה:

  1. חוות דעת תכנונית ( בהתייחס למפורט בסעיף 3 בהחלטת המל"ג האמורה)
  2. חוות דעת איתנות פיננסית ( בהתייחס למפורט בסעיף 2 בהחלטת המל"ג האמורה)
  3. חוות דעת שכר וסגל

 

ות"ת מחליטה כי אין מניעה מההיבטים הפיננסיים והתכנוניים, לאשר את פתיחת התכנית ולהסמיך באופן זמני ( לתקופה של עשר שנים) את המרכז הבינתחומי בהרצליה להעניק תואר שלישי בפסיכולוגיה, בתחומים שתחת אחריותה.