25/03/20

בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לפתוח תכנית לתואר שלישי (Ph.D) במדעי המחשב

בישיבתה ביום 25.3.2020 דנה ות"ת בבקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לפתוח תואר שלישי במדעי המחשב והיא מחליטה, לאור חוות דעת אגפי ות"ת, כי אין מניעה תקציבית, תכנונית, ובתחום שכר וסגל לאשר את פתיחת התכנית והסמכת המוסד להעניק בה תואר.

תוצאות הצבעה:

5 בעד – פה אחד