06/03/18

בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לקבלת "אוטונומיה" לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני

בישיבתה ביום י"ט באדר תשע"ח (6.3.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה בדבר בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לקבל אוטונומיה לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני.  לאחר שקיבלה מידע ומסמכים בדבר עדכון תקנון המוסד, בהתאם להנחיות והחלטות ות"ת/מל"ג, ולאור הנסיבות המיוחדות והחריגות לפיהן מדובר במוסד אשר הוכר כמוסד להשכלה גבוהה טרם עיגון ההנחיות התאגידיות בשנת 1999 וכי הוא המוסד האחרון בו מכהן נשיא מייסד, והואיל ולראשונה המוסד הציע עדכון מהותי בתקנונו כך שבפועל התקנון עומד בהנחיות התאגידיות המעודכנות, החליטה המועצה לאמץ את המלצת ות"ת ולהחליט כלהלן:

  1. לאשר את ההתאמות והוראות המעבר שמבקש המוסד, לרבות בהתייחס לתקופת הכהונה של הנשיא המייסד, ולאשר כי בכפוף לעמידה בכל הוראת המעבר וקבלת אישור רשם התאגידים, המוסד עומד בהנחיות התאגידיות.
  2. אישור האוטונומיה נכנס לתוקפו לאחר שהמוסד אישר את  התקנון המנהלי, את מסמך הצד (לתקנון המנהלי של המרכז הבינתחומי הרצליה) ואת מכתב הנשיא ומייסד ויו"ר הדירקטוריון ליו"ר ות"ת מפברואר 2018, בדירקטוריון המוסד, באסיפה הכללית ושלח אותו לאישור רשם התאגידים.
  3. לרשום בפניה את חוות הדעת של האגפים לעניין עמידת המוסד בכל התנאים לאישור אוטונומיה.
  4. לאור ובכפוף לאמור לעיל, לאחר שהתקיימו התנאים האמורים בסעיף 2, להעניק למרכז הבינתחומי בהרצליה אוטונומיה לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני לתקופה של שלוש שנים.
  5. ככל שתתקבלנה החלטות בדבר תנאים נוספים לעניין האוטונומיה, המרכז הבינתחומי יידרש לעמוד בהן.
  6. הצוות המקצועי של ות"ת-מל"ג יבצע מעקב אחר ביצוע בפועל של כל התחייבויות המוסד, ובפרט בהתייחס להרכב המוסדות המנהלים ותקופות הכהונה בלוח הזמנים עליו התחייב המוסד, וידווח על היישום לוות"ת ולמל"ג.