21/02/18

בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לקבלת "אוטונומיה" לפתיחה והסמכה להענקת תואר שני לתוכניות לימודים חדשות

ות"ת דנה בישיבתה ביום 21.2.2018 בבקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לקבל אוטונומיה לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתכניות לימודים חדשות לתואר שני.

לאחר שקבלה מידע ומסמכים בדבר עדכון תקנון המוסד, בהתאם להנחיות והחלטות ות"ת/מל"ג, ולאור הנסיבות המיוחדות והחריגות לפיהן מדובר במוסד אשר הוכר כמוסד להשכלה גבוהה טרם עיגון ההנחיות התאגידיות בשנת 1999 וכי הוא המוסד האחרון בו מכהן נשיא מייסד, והואיל והמוסד הציע עדכון מהותי בתקנונו כך שבפועל התקנון עומד בהנחיות התאגידיות המעודכנות, מחליטה ות"ת כדלקמן:

  1. לאשר את ההתאמות והוראות המעבר שמבקש המוסד, לרבות בהתייחס לתקופת הכהונה של הנשיא המייסד, והכל כפי שפורט במסמכים שהעביר המוסד, ולאשר כי בכפוף לביצוע המפורט להלן, המוסד עומד בהנחיות התאגידיות.
  2. אישור האוטונומיה מותנה וייכנס לתוקפו לאחר ובכפוף לאישור התקנון המנהלי של המרכז הבינתחומי הרצליה, מסמך צד (לתקנון המנהלי של המרכז הבינתחומי הרצליה) ומכתב הנשיא ומייסד ויו"ר הדירקטוריון ליו"ר ות"ת מפברואר 2018, בדירקטוריון המוסד, באסיפה הכללית ובשליחתו לאישור רשם התאגידים.
  3. לרשום בפניה את חוות הדעת של האגפים לעניין עמידת המוסד בכל התנאים לאישור אוטונומיה.
  4. לאור ובכפוף לאמור לעיל, להמליץ למל"ג, כי לאחר שיתקיימו התנאים האמורים בסעיף 2, להעניק למרכז הבינתחומי בהרצליה אוטונומיה לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתכניות לימודים חדשות לתואר שני לתקופה של שלוש שנים.
  5. ככל שתתקבלנה החלטות בדבר תנאים נוספים לעניין האוטונומיה, המרכז הבינתחומי יידרש לעמוד בהן.
  6. הצוות המקצועי של ות"ת-מל"ג יבצע מעקב אחר ביצוע בפועל של כל התחייבויות המוסד, ובפרט בהתייחס להרכב המוסדות המנהלים ותקופות הכהונה בלוח הזמנים עליו התחייב המוסד, ויציג אותם בפני ות"ת לאישור סופי.