28/10/14

בקשת המרכז הבינתחומי הרצליה להסבת שפת ההוראה מעברית לאנגלית בתוכנית הלימודים לקראת תואר שני עם וללא תזה בכלכלה פיננסית

בישיבתה ביום ד' בחשון תשע"ה (28.10.2014) דנה המועצה להשכלה גבוה בהמלצת תת-ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום 28.10.14 (ד' בחשון, תשע"ה) בבקשת המרכז הבינתחומי שבנדון להסב את שפת ההוראה לאנגלית של תוכנית הלימודים בשל רישום סטודנטים מחו"ל, ומחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות דעתם.
  2. לאמץ את המלצת הסוקרים ולאשר למרכז הבינתחומי בהרצליה להסב את שפת ההוראה לאנגלית בתוכנית הלימודים לתואר שני עם וללא תזה בכלכלה פיננסית.
  3. המועצה רושמת בפניה את הצהרת המוסד לפיה אין לסטודנטים הישראליים כל מניעה ללמוד באנגלית בתוכנית.
  4. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.14 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה", תוקף אישור הפרסום הינו מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ה וזו שאחריה). אם לא תפתח המכללה/ האוניברסיטה את תוכנית הלימודים במסגרת זמן זה, יהיה עליה לפנות למל"ג בבקשה להארכת תוקף אישור הפרסום וההרשמה, בהתאם לתנאי החלטת המל"ג האמורה."