16/08/17

בקשת המרכז הבינתחומי הרצליה לקבלת "אוטונומיה" לפתיחת והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני

ות"ת החליטה שלא לדון בנושא כיוון שההצעה אינה מעודכנת, המנכ"ל הדגיש כי ככל שתהיה הצעה מעודכנת, יוחזר הנושא לדיון בות"ת.