24/09/20

בקשת המרכז הבינתחומי הרצליה לקבל הסמכה להעניק תארי פרופסור באופן עצמאי

  • הסמכה זמנית להעניק תואר פרופ' מן המנין בתחומים משפטים ומדעי המחשב באופן עצמאי
  • הסמכה קבועה להעניק תואר פרופ' חר בתחום משפטים באופן עצמאי
  • הסמכה זמנית להעניק תואר פרופ' חבר בתחום התקשורת באופן עצמאי
  • הארכת הסמכה זמנית להעניק תואר פרופ' חבר בתחומים ממשל ומינהל עסקים באופן עצמאי

בישיבתה ביום ו' בתשרי תשפ"א (24.9.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה מיום 1.9.2020  והחליטה כלהלן:

א.         להעניק למרכז הבינתחומי הרצליה הסמכה זמנית להעניק תואר פרופ' מן המניין בתחומים משפטים ומדעי המחשב באופן עצמאי לשלוש שנים מיום קבלת החלטת המל"ג, בכפוף לתנאים שיפורטו להלן.

ב.         להעניק למרכז הבינתחומי הרצליה הסמכה קבועה להעניק תואר פרופ' חבר בתחום המשפטים באופן עצמאי.

ג.          להעניק למרכז הבינתחומי הרצליה הסמכה זמנית להעניק תואר פרופ' חבר בתחום התקשורת באופן עצמאי לשלוש שנים מיום קבלת החלטת המל"ג, בכפוף לתנאים שיפורטו להלן.

ד.         להאריך את ההסמכה הזמנית שניתנה למרכז הבינתחומי הרצליה להעניק תואר פרופסור חבר בתחום הממשל באופן עצמאי בחמש שנים מיום קבלת החלטת המל"ג, בכפוף לתנאים שיפורטו להלן.

ה.         להאריך את ההסמכה הזמנית שניתנה למרכז הבינתחומי הרצליה להעניק תואר פרופסור חבר בתחום מינהל עסקים באופן עצמאי בחמש שנים מיום קבלת החלטת המל"ג, בכפוף לתנאים שיפורטו להלן.  בשלב זה לא תוענק למוסד הסמכה קבועה להעניק תואר פרופסור חבר בתחום זה לאור המיעוט היחסי של מינויים עצמאיים שנעשו במוסד מאז קבלת ההסמכה להעניק תואר פרופסור חבר באופן עצמאי בתחום זה.

ו.          במהלך תקופת ההסמכה הזמנית (שלוש שנים של תקופת הסמכה להעניק תואר פרופ' מן המניין בתחומים משפטים ומדעי המחשב ותואר פרופ' חבר בתחום התקשורת באופן עצמאי וחמש השנים של תקופת הסמכה להעניק תואר פרופ' חבר בתחומים ממשל ומינהל עסקים באופן עצמאי), יעביר המרכז הבינתחומי הרצליה דיווח שנתי לבחינתו של פורום יושבי הראש של הוועדות העליונות למינוי פרופסורים של המל"ג, בסופה של כל שנה אקדמית. באמצעות דיווח זה יקיים הפורום מעקב אחר תהליך הענקת תארי פרופסור מן המניין ופרופסור חבר באופן עצמאי על ידי המוסד ויוודא שלא חל שינוי (לרעה) במצבת הפרופסורים במוסד, באופן כזה שיחייב את המל"ג לדון מחדש בהסמכה שניתנה למוסד.

הדיווח השנתי יכלול את הפרטים הבאים:

1. רשימה של כל חברי הסגל ה"ליבתי" במוסד אשר בעלי תואר פרופסור חבר ופרופסור מן המניין, התקנון והנהלים הפנימיים במוסד לביצוע הליכים להגשה וקידום חברי סגל המועמדים להעלאה לדרגת ולקבלת תואר פרופסור חבר ופרופסור מן המניין, הרכב המועצה האקדמית העליונה של המוסד והרכב ועדת המינויים המוסדית.

2. רשימה של חברי הסגל להם הוענק תואר פרופסור מן המניין בתחומים משפטים ומדעי המחשב ותואר פרופ' חבר בתחומים תקשורת, ממשל ומינהל עסקים מכוח ההסמכה בשנת הדיווח והתיקים של חברי הסגל שנדונו לקבלת תואר פרופסור מן המניין בתחומים משפטים ומדעי המחשב ותואר פרופ' חבר בתחומים תקשורת, ממשל ומינהל עסקים מכוח ההסמכה בשנת הדיווח- אלו שאושרו וגם אלו שנדחו.

ז.          ההסמכה הזמנית להעניק תואר פרופסור מן המניין ופרופסור חבר באופן עצמאי מותנית בכך שהמרכז הבינתחומי הרצליה ימשיך לפעול בהליכים הפנימיים שלו להגשת מועמדים לקבלת תואר פרופסור, על פי תקנון המל"ג מיום 8.7.2014 (כפי שעודכן ביום 28.10.2014, 3.3.2015 וביום 12.1.2016) בדבר מינוי פרופסורים במוסדות להם אין הסמכה להעניק תואר פרופסור חבר באופן עצמאי.

ח.         ההחלטה שפורטה לעיל נשענת על החלטת המל"ג מיום 18.2.2020 בדבר המתווה להסמכת מוסדות להשכלה גבוהה להעניק תואר פרופסור חבר ופרופסור מן המניין באופן עצמאי (עדכון והרחבת החלטות המועצה מיום 19.4.2005 ומיום 8.11.2011) בה נקבעו המתווה והקריטריונים הייחודיים למתן הסמכה למוסדות להשכלה גבוהה להעניק תואר פרופסור מן המניין ופרופסור חבר בתחומים ספציפיים באופן עצמאי, ועל החלטת המל"ג מיום 4.11.2003 בדבר הניהול האקדמי של המכללות האקדמיות (כפי שתוקנה ביום 15.2.2005 ועודכנה ביום 1.7.2008 וביום 27.4.2010). ההסמכה  שניתנה למרכז הבינתחומי הרצליה מותנית בהמשך עמידת המוסד בהחלטות אלה ובדיווחים תקינים לפורום יושבים הראש של הוועדות העליונות למינוי פרופסורים של המל"ג.

ט.         חידוש ההסמכה הזמנית, בתום שלוש השנים להעניק תואר פרופ' מן המניין בתחומים משפטים ומדעי המחשב ותואר פרופ' חבר בתחום התקשורת באופן עצמאי ובתום חמש השנים להעניק תואר פרופ' חבר בתחומים ממשל ומינהל עסקים באופן עצמאי, מותנה בהחלטה של המל"ג ולאור עמידת המוסד בתנאי ההסמכה שפורטו בהחלטה זו ובדיווחים תקינים לפורום יושבי הראש של הוועדות העליונות למינוי פרופסורים של המל"ג, לשביעות רצונו.

י.          המועצה מבקשת להפנות את תשומת לב המוסד לשיעור הנמוך מאוד של נשים בוועדת המינויים העליונה וברשימת חברי הסגל הליבתי בעלי תואר פרופסור במוסד.