24/03/15

בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון דו-חוגי בניהול משאבי אנוש על בסיס תוכנית הלימודים החד-חוגית בניהול משאבי אנוש

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ה (24.3.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת-ועדת המשנה לחברה, משפטים, ניהול ועסקים, ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות למומחה על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
  2. לאשר למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח תוכנית ולרשום סטודנטים בתוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון דו-חוגי (B.A.) בניהול משאבי אנוש.
  3. ועדת הבדיקה אשר תבחן את תוכנית הלימודים לתואר ראשון חד-חוגי בניהול משאבי אנוש לקראת הסמכת התוכנית, תתבקש לבחון גם את התוכנית במתכונת הדו-חוגית.
  4. הפעלת תוכנית הלימודים מותנית בקיום תוכנית לימודים נוספת במתכונת דו-חוגית.