08/09/15

בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני (M.A.) בניהול עסקי ברשת

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ה (8.9.2015), דנה מליאת המועצה דנה בהמלצת תת-ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום  30.6.2015 בבקשת המרכז ללימודים אקדמיים לפתוח  תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.)בניהול עסקי ברשת.

לאחר שקראה את התייחסות המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה להחלטת המל"ג מיום 3.3.2015 בעניין מתווה בדיקת בקשות של מוסדות לפתוח תוכניות לימודים לתארים ראשונים ולתארים שניים בתחומים חדשים שהמל"ג לא נדרשה להם עד כה היא מחליטה כלהלן:

  1. מליאת המועצה לא השתכנעה כי "ניהול עסקי ברשת" מהווה תחום אקדמי שיכול לעמוד בפני עצמו כדיסציפלינה שניתן לקיים בה תוכנית לימודים לתואר.
  2. הנושאים המופיעים בתוכנית הלימודים המוצעת מוכרים בעולם כתחומי התמחות בתוכניות לימודים במינהל עסקים, מערכות מידע או כחלק מענף לימודי האינטרנט וניתן לשלבם בתוכניות לימודים קיימות. התוכנית המוצעת אינה בנויה בצורה קוהרנטית, אין התאמה בין שם התוכנית לתחומי הלימוד ואינה מייצגת תחום לימוד עצמאי.
  3. לאור הנימוקים שפורטו לעיל, המועצה מחליטה לא להמשיך את הטיפול בבקשת המרכז ללימודים אקדמיים  באור יהודה  לפתוח  תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.)  בניהול עסקי ברשת.