28/10/14

בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח התמחות בניהול פרויקטים בכיר במסגרת תוכנית הלימודים לקראת תואר שני (M.B.A.) במינהל עסקים – ערעור המוסד על החלטת מל"ג מיום 13.5.2014 בעניין נוהל הוספת מסלול התמחות, מגמה, חטיבה, אשכול או מוקד לימודים בתוכנית אקדמית קיימת

בישיבתה ביום ד'  חשוון תשע"ה (28.10.2014)  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה התחומית לחברה,  משפטים,  ניהול ועסקים  ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. לא לאשר את בקשת "המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה"  לפתוח התמחות ב"ניהול פרויקטים בכיר" במסגרת תכנית הלימודים לקראת תואר שני (M.B.A.)  במינהל עסקים מהנימוקים הבאים:
  • ההחלטה שלא לאשר את בקשת המוסד הנה בהתאם להחלטת מל"ג העקרונית מיום 5.2014 בנושא "נוהל הוספת מסלול/התמחות בתכנית לימודים קיימת", לפיה, בין היתר, במקרים בהם נדרש הסטודנט לבחור מסלול לימודים אחד בתוכנית, יוכל המוסד לפרסם בתוכנית חמישה מסלולי לימוד לכל היותר.
  • בהתאם להחלטת המל"ג העקרונית בנושא, לאשר למוסד – אם ירצה בכך – להוסיף את ההתמחות במקום התמחות אחרת ובלבד שמספר ההתמחויות יעמוד על חמש, או לחילופין לאשר למוסד – אם יצרה בכך – להגדיל את אפשרויות הבחירה לסטודנט ואז ניתן יהיה להציע יותר התמחויות לימוד.