01/07/14

בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לקיים התמחות במינהל מחקר קליני במסגרת התואר הראשון (B.A.) במינהל מערכות בריאות

בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ד (1.7.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל , והחליטה כלהלן:

  1. לאשר את בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח התמחות במינהל מחקר קליני במסגרת התואר הראשון (B.A.) במינהל מערכות בריאות.
  2. ההתמחות לא תצוין על גבי התעודה המוענקת לבוגרים.