10/11/15

בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בניהול וייזום עסקים קטנים ובינוניים – עמידת המכללה במתווה בדיקת בקשות של מוסדות לפתוח תוכניות לימודים לתארים ראשוניים ולתארים שניים בתחומים חדשים שהמל"ג לא נדרשה להם עד כה

בישיבתה ביום כ"ח בחשון תשע"ו (10.11.2015), דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה העליונה להכרה, הסמכה ורישוי שלא להיענות לבקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח  תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול וייזום עסקים קטנים ובינוניים.

לאחר שקראה את התייחסות המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה להחלטת המל"ג מיום 3.3.2015 בעניין מתווה בדיקת בקשות של מוסדות לפתוח תוכניות לימודים לתארים ראשונים ולתארים שניים בתחומים חדשים שהמל"ג לא נדרשה להם עד כה ולאחר דיון מעמיק, החליטה המל"ג כלהלן:

  1. מליאת המועצה לא השתכנעה כי התוכנית המוצעת לתואר ראשון ב- "ניהול וייזום עסקים קטנים ובינוניים" מהווה פרדיגמה חדשה, אקדמית ועצמאית.
  2. המועצה השתכנעה כי, התכנים המוצעים בתוכנית הלימודים המוצעת אינם שונים מהותית מתואר ראשון בניהול. יתרה מכך נראה כי רק פחות משליש התואר מורכב מקורסים ייחודיים. על כן הליבה האקדמית המוצעת אינה שונה למעשה מליבה אקדמית של תוכנית סטנדרטית בניהול. הנושאים המופיעים בתוכנית הלימודים המוצעת מוכרים בעולם כתחומי התמחות בתוכניות לימודים קיימות ולא כנושאים העומדים בפני עצמם.
  3. מליאת המועצה סבורה שתחום זה יכול שילמד במסגרת של חטיבת לימודים בתוך תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול.

לאור הנימוקים שפורטו לעיל, המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לדחות את  בקשת המרכז ללימודים אקדמיים  באור יהודה  לפתוח  תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול וייזום עסקים קטנים ובינוניים.