22/03/16

בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח תוכניות לימודים לתואר שני (M.A.) בפסיכולוגיה: קלינית, חינוכית והתפתחותית

בישיבתה ביום י"ב באדר ב' תשע"ו) 22.3.2016) דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה הבודקת בראשותה של פרופ' שפרה שגיא על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה.
  2. לאשר את פתיחת תוכניות הלימודים לתואר שני ( M.A.)בפסיכולוגיה חינוכית ובפסיכולוגיה התפתחותית, זאת בהתאם לדו"ח הוועדה המקצועית והמלצת ות"ת מיום 17.2.2016.
  3. בהתאם להמלצת ות"ת מיום 17.2.2016, לאור עמדת משרד הבריאות בהתייחס למחסור במלגות להתמחות בתחום הפסיכולוגיה הקלינית, יתקיים דיון בבקשת המוסד לפתוח מסלול לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית, לאחר ובכפוף לתוצאות בחינת עמדה זו.
  4. לחייב את המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח להמלצת הוועדה לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המרכז ללימודים אקדמיים אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר שני בפסיכולוגיה חינוכית ותואר שני בפסיכולוגיה התפתחותית  וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא יוסמך המוסד להעניק תארים אלה. במקרה זה תוצע לסטודנטים הלומדים בתוכניות "רשת בטחון" מנהלית של החזר שכר לימוד.
  5. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכניות לימודים (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  6. לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכניות, תמשיך הועדה לבדוק את התוכניות לקראת שלב ההסמכה."
  7. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".

א.         המועצה רושמת לפניה את החלטת ות"ת מיום 17.2.2016 בעניין דו"ח הביקורת של המרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה (המהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו), ומבקשת מהצוות המקצועי להנחות את כלל המוסדות לפעול בהתאם לאמור בסעיפים 3ד'-ה' בהתייחס לגביית שכר הלימוד מהסטודנטים, ונושאים נוספים.

ב.         לקראת תום מועד ההכרה במוסד (ספטמבר 2016) ייבחנו גם הסוגיות שעלו בדו"ח הביקורת.