28/07/15

בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לשנות את תנאי הקבלה בתוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון במינהל עסקים

בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ה (28.7.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת-ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. לאחר שבחנה את בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה, ואת מכלול החומר שהובא בפניה, מליאת המועצה מחליטה לאשר למוסד קבלת סטודנטים לתכנית לתואר ראשון  במנהל עסקים אשר יוכיחו עמידה בשלושת התנאים הבאים במצטבר:
  • ממוצע בגרות בציון 95 ומעלה.
  • פסיכומטרי 650 ומעלה או מעבר של מבחני מיון עם דגש על ידע מתמטי.
  • מעבר של ראיון אישי עם סגל אקדמי.
  1. כמקובל, המוסד יוכל לקבל עד 10% חריגים ממכסת הסטודנטים המתקבלים לתכנית אשר אינם עומדים בתנאי הקבלה שפורטו לעיל במעמד על תנאי, ובתנאי שהסטודנטים ישלימו את מבחני המיון הפנימים של המרכז עם דגש על ידע במתמטיקה.
  2. לקראת תום תקופת ההסמכה (פברואר 2017) ייבדקו , בין היתר, נתוני הקבלה של הסטודנטים לתכנית.
  3. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".