28/07/15

בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון בניהול תשתיות מידע

בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ה (28.7.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת-ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' יובל שחר על עבודתה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בניהול תשתיות מידע.
  3. לחייב את המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח 3 להמלצת הוועדה לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה איננו מוסמך להעניק בשלב זה תואר ראשון (B.A.)בניהול תשתיות מידע, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא יוסמך להעניק את התואר; ב. אם המוסד לא יוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר הראשון (B.A.) בניהול תשתיות מידע, המוסד מתחייב כי הסטודנטים ייקלטו במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון במנהל עסקים עם התמחות  בניתוח מערכות מידע המתקיימת בקריה האקדמית אונו.
  4. א.   על המרכז לעמוד בתנאי הקבלה הבאים:
  5. זכאות לתעודת בגרות מלאה בציון 75 או שוות ערך/ ציון בגרות נמוך מ- 75 וציון פסיכומטרי שאינו נופל מ- 530.
  6. חסרי תעודת בגרות יחויבו בתעודה של מכינה מוכרת ע"י האגף לחינוך מבוגרים באחד משני המסלולים או מכינה בגרותית או מכינה ייעודית.
  7. ציון בגרות במתמטיקה או ציון שווה ערך ממכינה מוכרת: 4 יח"ל במתמטיקה בציון 85 לפחות; 5 יח"ל במתמטיקה בציון 75 לפחות.

ב.  לא תינתן אפשרות לחרוג מעבר למכסה של 10% בקבלת סטודנטים על תנאי שלא עומדים בתנאי הקבלה הנ"ל.

  1. לקראת תום השנה הראשונה להפעלת התוכנית ולקראת שלב ההסמכה, תתכנס ועדת הבדיקה לדון בתוכנית הלימודים הנדונה פעם נוספת, ותבחן את התפתחותה ואת הפעלתה הלכה למעשה במוסד. הוועדה תבחן את התקדמות המוסד בנושאים השונים המפורטים בדו"ח הוועדה.
  2. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  3. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".