09/06/15

בקשת "העמותה ללימודי שלום וקונפליקט", הנציגות של אוניברסיטת מסצ'וסטס מבוסטון (University of Massachusetts, Boston, Massachusetts), לקבל רשיון לקיים לימודים לקראת תואר שני ביישוב סכסוכים (Master of Arts in Conflict Resolution), במרכז הלימוד בנווה שלום

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ה (9.6.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להעניק ל"עמותה ללימודי שלום וקונפליקט", הנציגות של אוניברסיטת מסצ'וסטס מבוסטון רשיון זמני ומותנה לשלוש שנים, לקיים תוכנית לימודים לתואר שני ביישוב סכסוכים במרכז הלימוד בנווה שלום, בכפוף לתנאים הבאים:

א.         בתקופה האמורה של הרשיון יוכל המוסד בישראל לרשום סטודנטים למחזורי לימודים שיחלו בתקופת הרשיון בלבד.

ב.         כתנאי לכניסת הרשיון לתוקפו יהיה על מוסד האם להעביר כתבי מינוי אקדמיים של מוסד האם בחו"ל לגבי כל אחד מחברי סגל ההוראה במוסד בישראל. יובהר, כי המוסד טרם הוכיח התקיימות מלאה של תנאי הרשיון הקבועים בסעיף 25ד(ב)(6) (א) לחוק. המוסד לא יוכל להתחיל בלימודיו טרם קבלת אישור האגף האקדמי של המל"ג כי הוא נמצא עומד בהוראת סעיף זה לחוק.

  1. המועצה מקבלת את ההסכם עם ספריית מוסד האם שהעביר המוסד כחלופה לסעיף 9(4) בכללי המל"ג (2005).
  2. על המוסד להחתים את הסטודנטים על הצהרה (בעברית/באנגלית) כי על המוסד חל תיקון מספר 12 לחוק לפיו "דינו של תואר המוענק ע"י המוסד בישראל אינו כדין תואר המוענק על ידי מוסד האם בארץ האם לעניין קבלה לעבודה, דירוג העובד ודרגתו ולעניין שכר ותנאי עבודה".

4.         כתנאי לחידוש הרשיון, על השלוחה להמציא אישור ניהול ספרים כחוק מרשם העמותות.