12/06/19

בקשת הקריה אקדמית אונו לקיים תוכנית לימודים לתואר שני (M.A) במדעי יהדות ותואר ראשון B.A)) בהתאם למתווה – בפרסום ותקשורת שיווקית במסגרת לימודים מחוץ לקמפוס בחיפה – בהתאם למתווה המעודכן עליו החליטה המל"ג ביום 6.3.2018

בישיבתה ביום 12.6.2019 דנה ות"ת בבקשת הקריה האקדמית אונו לקיים תכנית לימודים לתואר שני במדעי היהדות (M.A.) ותואר ראשון(B.A.) בפרסום ותקשורת שיווקית במסגרת לימודים מחוץ לקמפוס בחיפה בהתאם למתווה המעודכן עליו החליטה המל"ג ביום 6.3.2018. בפני ות"ת עמדה חוות הדעת התכנונית בהתייחס לשאלת הצורך הלאומי לפתיחת תכניות הלימודים שבנדון וכן התייחסות המוסד לחוות דעת זו. לאחר עיון במסמכים ושקילת הנושא, ות"ת לא השתכנעה כי ישנו צורך לאומי לפתיחת תכנית לימודים לתואר ראשון בפרסום ותקשורת שיווקית ותואר שני בלימודי יהדות מהנימוקים הבאים:

  • תואר ראשון בפרסום ותקשורת שיווקית – על אף שהקריה האקדמית אונו רואה חשיבות בקיום התכנית בחיפה, ות"ת לא זיהתה קיומו של צורך לאומי, כהגדרתה, בהגדלת מס' הסטודנטים בתחום הפרסום והתקשורת השיווקית בעיר חיפה ובצפון הארץ בכלל, ובקרב הסטודנטים מהחברה הערבית בפרט.
  • תואר שני בלימודי יהדות –קידום מדעי הרוח הינו חלק מהתכנית הרב-שנתית של ות"ת, הפועלת לשינוי פני המצב ולעידוד עליית יוקרת מדעי הרוח ומספר הסטודנטים בתחום, זאת, בין היתר, על רקע הירידה המשמעותית במס' הסטודנטים בעיקר בתואר הראשון. התכנית המוצעת בקמפוס חיפה מיועדת להכשיר סטודנטים לתואר שני ביהדות, ולפיכך, אינה מהווה מענה לצורך הלאומי שעלה ביחס לקידום מדעי הרוח כאמור. בנוסף, לאור ריבוי התכניות לתואר שני ביהדות במוסדות, לרבות באוניברסיטת חיפה, אין הות"ת רואה בפתיחת תכנית נוספת ביהדות לתואר שני מענה לצורך לאומי בכלל ובחיפה ואזור הצפון בפרט, לא כל שכן לצורך הכשרת סטודנטים מהחברה הערבית בתחום.