29/05/18

בקשת הקריה האקדמית אונו להוסיף התמחות בספורט (בלבד) במסגרת לימודי התואר הראשון בחינוך וחברה

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח (29.5.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' מיקי שיינוביץ על חוות דעתו.
  2. בהתאם לחוות דעת הסוקר, לאשר לקריה האקדמית אונו להוסיף התמחות "בספורט" (בלבד) במסגרת לימודי התואר הראשון בחינוך וחברה.
  3. לרשום כי ההתמחות עומדת בהנחיות המל"ג להוספת התמחות בתוכנית לימודים קיימת וכי שם ההתמחות לא תופיע על גבי תעודת הבוגר, כך שהתואר שיוענק בתוכנית יישאר בהתאם לאישור שניתן למכללה.