23/05/17

בקשת הקריה האקדמית אונו להמשיך לקיים לימודים מחוץ לקמפוס בגן הטכנולוגי בירושלים

המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ז (23.5.2017) בבקשת הקריה האקדמית אונו להמשיך לקיים לימודים מחוץ לקמפוס בגן הטכנולוגי בירושלים, זאת בהמשך לדיון שהתקיים בוות"ת בישיבתה ביום 21.5.2017.

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת הוות"ת בנושא, ומחליטה לאמץ את המלצת ות"ת בנושא כלהלן:

הקמפוס הוקם בעקבות ולאחר קריסתו הכלכלית וסגירתו של מכון לנדר בשנת 2014. בפני ות"ת היו מונחים בקשת הקריה האקדמית אונו מחודש דצמבר 2016 להמשיך לפעול בקמפוס בירושלים (להלן: "הבקשה"), הדו"ח המסכם מחודש מרץ 2017 של צוות המעקב של המל"ג שנתמנה לבחון את פעילות הקמפוס בתום תקופה של שנתיים (להלן: "דו"ח צוות המעקב"), ואת בקשת הקריה האקדמית אונו להמשיך ולקיים את הקמפוס בירושלים, וחוות הדעת של אגף התכנון שהוכנה לצורך הדיון בוות"ת בשאלת האפשרות לקיים לימודים מחוץ לקמפוס (להלן: "חוות דעת תכנונית") ומסמכים שונים שהכין המוסד לצורך הדיון בבקשתו, שחלקם צורפו לדו"ח צוות המעקב כנספחים.

בהמשך לכך, ולאור החשיבות שרואות הוות"ת והמל"ג בנושא הנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה הערבית במזרח ירושלים, המשך הפעילות החוץ תקציבית בירושלים במקום מכון לנדר שנסגר והחשיבות בהמשך פעילותן של תכניות לימודים במדעי הרוח, ובאופן חריג לאור הפעילות שמקיימת הקריה האקדמית אונו בירושלים, מחליטה המל"ג:

  1. לאשר את הבקשה באופן זמני ומותנה בהתחייבות ובתוכנית מפורטת שתגיש המכללה כתנאי לרישום לשנה"ל תשע"ח, זאת לשם עמידה ביעדים ובתנאים הבאים תוך המשך מעקב:

א.         קיום מתכונת לימודים משותפת לערביי מזרח ירושלים עם האוכלוסייה הכללית שתתקיים בשפה העברית החל מתשע"ח (למעט הכנה קדם אקדמית ומעטפת סיוע אקדמית-חברתית במהלך התואר שיכולה להיות נפרדת לסטודנטים אלה). ככל שהקריה האקדמית אונו תבקש לקיים תכניות לימודים במתכונת הטעונה אישור מל"ג (כגון: תוכנית בשפה זרה) יהא עליה להגיש בקשה מסודרת לאישור מל"ג, טרם הפעלתה.

ב.         יישום תוכנית הנגשה ומניעת נשירה מסודרת לשילוב איכותי של ערביי מזרח ירושלים בלימודים הכלליים לתואר המתייחסת לחסמים הייחודיים להם. התוכנית תוגש לוות"ת/מל"ג לא יאוחר מיום 1.12.2017, ואישורה יהווה תנאי לרישום סטודנטים לשנה"ל תשע"ט.

ג.          גידול הדרגתי של מס' הסטודנטים הערבים ממזרח ירושלים בקמפוס (באופן שישקף את הרכב האוכלוסייה בירושלים מסך הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון, בניכוי המסגרת החרדית הפועלת בצמוד לקמפוס הכללי), תוך שינוי התפלגות סטודנטים אלה בתוכניות הלימודים לתואר הראשון לשם הגדלת השתלבותם בתוכניות נוספות בדגש על תכניות שיאפשרו אופק תעסוקתי לסטודנטים אלה.

ד.         הקפדה על זהות הרמה האקדמית בין קמפוס ירושלים לקמפוס הראשי של הקריה האקדמית אונו, לרבות תנאי הקבלה לתכניות הלימודים בהתאמה לאוכלוסייה במזרח ירושלים.

ה.         הגשת תוכנית קונקרטית למעבר לקמפוס אחר המתאים לאווירה אקדמית כפי שהמליץ צוות המעקב.

ו.          עמידה בהחלטות המועצה להשכלה גבוהה בנושאים הרלוונטיים.

  1. בכפוף לאמור לעיל, לאפשר לקריה האקדמית אונו לרשום שני מחזורים נוספים של סטודנטים כאשר אוקטובר 2018 יהיה המועד האחרון לרישום מחזור חדש של סטודנטים. לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש המשך פעילות הקמפוס ייבדק הנושא פעם נוספת, לרבות עמידה בתוכנית שאושרה ובהחלטות מל"ג, כיווני ההתפתחות של הקמפוס, הרמה האקדמית והתשתית הפיזית, פעולות ההנגשה לסטודנטים ממזרח ירושלים והאופק התעסוקתי שלהם, נפח הפעילות וכד'. המוסד יעביר לוות"ת/מל"ג דיווחים בנושא ככל שיידרש.