24/04/18

בקשת הקריה האקדמית אונו להסב את תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בחינוך וחברה לשפה הערבית בקמפוס הקריה בירושלים

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח (24.4.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. בהתאם לנוהל אישור פתיחה וקיום תוכנית לימודים חדשה בשפה זרה (החלטת מועצה מישיבתה מיום 10.9.2013), ולאור הבדלים בין התוכנית בעברית לתוכנית המבוקשת כעת בערבית (הן במספר קורסים והן בסגל ההוראה), למנות סוקר טרם אישור התוכנית.
  2. לאשר את ד"ר עלי וותד כסוקר לבדיקת התוכנית.
  3. הסוקר יוודא כי ההבדלים אינם פוגעים ברמתה האקדמית של התוכנית. כמו כן, הסוקר יבחן את כל ההיבטים האקדמיים הנדרשים, בין היתר, התאמת הסגל המיועד ללמד את הקורסים בשפה הערבית.