06/03/18

בקשת הקריה האקדמית אונו להפוך את הקמפוס בחיפה לקמפוס רב-תרבותי – דיון חוזר

בהמשך לישיבות המל"ג שהתקיימו בתאריך 6.2.2018 ובתאריך 6.3.2018, ובהתבסס על עבודת הצוות שהוקם לצורך בחינת מתווה הפעילות של הקריה האקדמית אונו בחיפה במקום המרכז האקדמי כרמל ובהמשך לבקשות הקריה האקדמית אונו, החליטה המל"ג בישיבתה ביום 6.3.2018, לעדכן את מתווה פעילות הקריה האקדמית אונו בחיפה במקום המרכז האקדמי כרמל כלהלן:

 1. המל"ג תאפשר לקריה האקדמית אונו לקיים לימודים בקמפוס בחיפה במקום המרכז האקדמי כרמל כמפורט בהחלטה להלן.
 2. הקריה האקדמית אונו מתחייבת להפעיל עבור הסטודנטים הקיימים מהמרכז האקדמי כרמל את החוגים הקיימים כיום בקמפוס כרמל (תואר ראשון משפטים ותואר ראשון מנהל עסקים עם ההתמחות בחשבונאות) כבר בסמסטר הקרוב האמור להיפתח באוקטובר 2017.
 3. החל מהסמסטר הבא (פברואר 2018 – לעיל ולהלן: "מועד התחילה") תהיה הקריה האקדמית אונו רשאית להפעיל במלואם (כולל קליטת תלמידי שנה א') בקמפוס בחיפה את החוגים הבאים:
 • שני החוגים הקיימים לתואר ראשון במשפטים ולתואר ראשון במנה"ס.
 • שני חוגים חדשים, האחד תואר ראשון בחינוך וחברה והשני תואר שני במנה"ס (להלן: "התוכניות החדשות"), שיהיו זהים ברמה האקדמית, לרבות בתכנים ורמת הסגל האקדמי לתוכניות המקבילות הקיימות בקריה האקדמית אונו.
 • שני חוגים נוספים, האחד תואר ראשון בפרסום ותקשורת שווקית והשני תואר שני ביהדות שבקשה לאישורם תוגש בהקדם ובכפוף לכך, בדיקתה תסתיים עד פברואר 2018 על מנת להתחיל בהם לימודים באוקטובר 2018.

למען הסר ספק, כל התוכניות שהקריה האקדמית אונו תבקש לפתוח, מעבר לשתי התוכניות שפעלו במרכז האקדמי כרמל ולמעט תואר ראשון בחינוך וחברה ותואר שני במינהל עסקים, יוכלו להיפתח בכפוף לבדיקה תכנונית של צורך לאומי, , ושאלת הצורך הלאומי תיבחן במהלך שנה"ל תשע"ח.

 1. הקריה האקדמית אונו תציג בפני המל"ג תשתית פיזית ללימודים בחיפה בסטנדרטים המקובלים למוסד אקדמי כאמור, זאת עד סוף ינואר 2018.
 2. הקריה האקדמית אונו תגיש למל"ג את התוכניות לתואר ראשון במשפטים ובמנהל עסקים ולתואר ראשון בחינוך וחברה והתואר השני במנהל עסקים טרם פתיחתן להבטחת זהות הרמה האקדמית.
 3. המשך הפעלת הקמפוס כאמור תהא עד ולא יאוחר מסיום לימודיהם של 7 מחזורי רישום תוך עמידה ברמה אקדמית נאותה ועמידה מלאה בכל הנחיות והחלטות המל"ג.
 4. ככל שהקריה האקדמית אונו תבקש לפתוח תוכניות נוספות על האמור לעיל, הן תבדקנה בכפוף לבדיקה תכנונית על צורך לאומי, ובכפוף לכל נהלי וכללי המל"ג.
 5. המל"ג תקים צוות מטעמה שיעקוב אחר התנהלות פעילות הקריה האקדמית אונו בחיפה וידווח על כך אחת לשנה למל"ג.