30/01/18

בקשת הקריה האקדמית אונו להפוך את הקמפוס בחיפה לקמפוס רב-תרבותי

בישיבת ות”ת שהתקיימה  ביום 30.1.18 דנה ות”ת בהמלצות צוות חברי מל”ג/ות”ת, לבחינת הצעת הקריה האקדמית אונו לשינוי מתווה הפעילות שלה בצפון, כפי שאושר בהחלטת המל”ג מיום 4.10.17. לאחר בחינת מסקנות והמלצות הצוות ממליצה ות”ת למל”ג כדלהלן:

  1. להודות לצוות בראשותו של פרופ’ חיים טייטלבאום על עבודתו והגשת מסקנותיו.
  2. לא לאשר את השינוי המוצע במתווה המקורי, שאושר על ידי המל”ג, להקמת קמפוס של הקריה האקדמית אונו ביישוב ערבי בצפון הארץ.

ות”ת סבורה כי המתווה הראשון שנקבע בהחלטת מל”ג, התבסס בין היתר על התחייבות הקריה האקדמית אונו לבנות קמפוס אקדמי ביישוב ערבי בצפון,  כאילו הדבר משקף צורך לאומי מובהק. מאחר שצורך לאומי זה לא מקבל מענה מספק במתווה הנוכחי, ולמעשה פוטר את הקריה האקדמית אונו מההתחייבויות שעל בסיסן אישרה המל”ג את הפעלתו של קמפוס חלופי במקום המרכז האקדמי כרמל, ות”ת דוחה את המתווה המוצע.