28/10/14

בקשת הקריה האקדמית אונו לפתוח התמחות בניהול משא ומתן במסגרת תוכנית הלימודים לקראת תואר שני (M.B.A.) במינהל עסקים

בישיבתה ביום ד' חשון תשע"ה ( 28.10.2014) דנה המועצה להשכלה גבוה בבקשת הקריה האקדמית אונו לפתוח התמחות בניהול משא ומתן במסגרת תוכנית הלימודים לתואר שני (M.B.A) במינהל עסקים והיא מחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה למדעי החברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל מיום כ"ד תמוז תשע"ד (22.7.2014) כלהלן:

בשל העובדה שבקשת המכללה לא עולה בקנה אחד עם החלטת המל"ג מיום 13.5.2014 בעניין נוהל הוספת מסלול התמחות, מגמה, חטיבה, אשכול או מוקד לימודים אקדמית קיימת לפיה "….במקרים בהם נדרש הסטודנט לבחור מסלול לימודים אחד בתוכנית, יאושר למוסד לקיים ולפרסם בתוכנית חמישה מסלולי לימוד לכל היותר. ככל שסטודנט נדרש לבחור יותר ממסלול לימודים אחד, ניתן יהיה להציע יותר מסלולי לימוד.."  המועצה דוחה את בקשת המכללה לפתוח התמחות נוספת (עשירית במספר) במסגרת תוכנית הלימודים לתואר שני במינהל עסקים. המועצה סבורה כי תוכניות הלימודים ופרסומם בנדון צריכים לכלול הנחיות חד משמעיות לגבי חובותיו של הסטודנט בכלל ומספר ההתמחויות בפרט.