28/04/15

בקשת הקריה האקדמית אונו לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני במינהל עסקים עם תזה במימון – ערעור המוסד על המלצת ועדת המשנה מיום 30.12.2014

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ה (28.4.2015) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת תת-ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול ועסקים מיום 24.3.2015 בעניין ערעור הקריה האקדמית אונו על המלצתה מיום 30.12.2014 לגבי הנושא שבנדון, והיא מאמצת את המלצת ועדת המשנה לדחות את הערעור שהגישה הקריה, ומחליטה כלהלן:

א.         תת-ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול ועסקים דנה במשך מספר ישיבות בערעור שהגישה הקריה האקדמית אונו על המלצתה מיום 30.12.2014 לדחות את בקשת הקריה האקדמית אונו לפתוח את תוכנית הלימודים לתואר שני במינהל עסקים עם תזה במימון. לאחר שקראה ושקלה בכובד ראש את נימוקי הערעור ולאחר שהופיעו בפניה נציגי המוסד והסוקרים אשר בדקו את בקשת המוסד, השתכנעה ועדת המשנה כי אין מקום לקבל את הערעור שהגישה הקריה האקדמית אונו.

ב.         הטעמים המרכזיים לדחיית הבקשה לפתיחת תוכנית מחקרית עם תזה במימון, כפי שעולים מחוות דעת הסוקרים ומהחומר ששימש לשם קבלת ההחלטה הם אלה:

1)         חלק ניכר מחברי הסגל המוצעים אינם חוקרים פעילים במידה מספקת בשנים האחרונות, ובתחום דינמי כמו תחום המימון קיימת חשיבות רבה לכך שחוקרים המנחים עבודות תזה יהיו חוקרים פעילים העוסקים במחקר בתחום המימון באופן שוטף ועדכני.

2)         היקף הפרסומים המדעיים העדכניים של חלק מהחוקרים במיוחד בתחום המימון-מצומצם.

3)         בנוסף, הפרסומים של חברי הסגל המוצעים אינם מתפרסמים בכתבי העת המובילים המדורגים בקטגוריות גבוהות בתחום המימון או שאינם עוסקים בתחום ההתמחות המבוקש (מימון). גם חלק ממענקי המחקר שזכו בהם חברי סגל התקבלו עבור מחקרים שתחום התמקדותם אינו תחום המימון.

ג.          אשר על כן החליטה המועצה לדחות את ערעור המוסד ולהשאיר על כנה את ההחלטה שלא לאשר פתיחת תואר שני עם תזה במינהל עסקים במימון.

ד.         יצוין כי המועצה רואה בחיוב את המאמץ שעושה המוסד להעלות את רמת המחקר והיקפו ועל כן היא סבורה כי ככל שמאמץ זה יישא פרי ניתן יהיה בעתיד לשוב ולשקול בקשות לתואר מחקרי במינהל עסקים בתחום המימון ככל שהן תצבענה על שיפור משמעותי במספר החוקרים בתוכנית המוצעת העוסקים באופן פעיל ועדכני בפרסום מחקרים בתחום המוצע וכן ככל שיחול, במצטבר, שיפור משמעותי בטיב הבמות שבהן יתפרסמו פרסומים מדעיים, על ידי כל החוקרים המוצעים במסגרת התוכנית, בתחום המוצע, וזאת על פי אמות מידה מקצועיות מקובלות הנסמכות על דירוגים מקובלים בתחום המימון.

ה.         לאור האמור לעיל המועצה להשכלה גבוהה מחליטה:

  1. להודות לצוות המומחים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לא לאשר לקריה האקדמית אונו לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני במינהל עסקים עם תזה במימון וזאת בהתבסס על הנימוקים המפורטים בחוות דעת הסוקרים מהם עולה כי המוסד אינו עומד בסעיף 3 ה' בהחלטת המל"ג מיום 26.10.2004 בעניין "לימודי תואר שני מחקרי במוסדות שאינם אוניברסיטאות" לפיו "על המוסד המבקש להציג סגל הוראה אקדמי בכיר העומד בקריטריונים של פעילות ומצוינות אקדמית, דהיינו: פרסומים מדעיים, השתתפות בכנסים מדעיים וכדומה".