14/07/15

בקשת הקריה האקדמית אונו לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני (M.A.) בייעוץ ארגוני לארגונים עסקיים ולמוסדות חינוך

בישיבתה ביום כ"ז בתמוז תשע"ה (14.7.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת-ועדת המשנה לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' אילן משולם על עבודתה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק לקריה האקדמית אונו אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר שני (M.A.) בייעוץ ארגוני לארגונים עסקיים ולמוסדות חינוך.
  3. לחייב את הקריה האקדמית אונו (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח 3 להמלצת הוועדה לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי הקריה האקדמית אונו אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני (M.A.) בייעוץ ארגוני לארגונים עסקיים ולמוסדות חינוך, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך להעניק את התואר; ב. אם המוסד לא יוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר השני (M.A.) בייעוץ ארגוני לארגונים עסקיים ולמוסדות חינוך, המוסד מתחייב כי הסטודנטים ייקלטו במסגרת תוכנית הלימודים לתואר שני במנהל עסקים עם התמחות בלימודי הניהול בארגון (ייעוץ ארגוני) המתקיימת בקריה.
  4. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תמשיך הוועדה ללוות את התוכנית בבדיקתה לקראת שלב ההסמכה."
  6. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".