08/09/15

בקשת הקריה האקדמית אונו לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) בפיתוח מערכות אינטרנט

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ה (8.9.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת-ועדת המשנה לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה מודה לוועדה בראשותו של פרופ' שיזף רפאלי על עבודה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה סבורה שלא ניתן לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון בפיתוח מערכות אינטרנט משום שטרם התגבשה דיסציפלינה עצמאית מעין זו בעולם וכן לא הוצגה למל"ג תוכנית שמשקפת דיסציפלינה חדשנית ופורצת דרך, אלא שילוב של קורסים מדיסציפלינות שונות.
  3. בתוכנית הלימודים המתוקנת שהוגשה כתשובה להערות ועדת הבדיקה, ציין המוסד כי מדובר למעשה בתוכנית לימודים במערכות מידע. לכן, ככל שהמוסד יבקש לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון במערכות מידע, על המוסד יהא להגיש תוכנית חדשה שבין היתר תכלול תכנים ותשתיות פיזיות אשר יתאימו לתוכנית לימודים במערכות מידע.
  4. לאור ריבוי התכניות החדשות המוגשות למל"ג בנושא ולאור ההתפתחות הקיימת בעולם בנושא האינטרנט, המועצה מחליטה להקים ועדה שתבחן, האם יש מקום ללימודי אינטרנט בישראל במסגרת דיסציפלינה עצמאית ואם כן לאיזו רמת תואר ומה יהיו התכנים הנדרשים.