27/09/16

בקשת הקריה האקדמית אונו לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) חד-חוגי בתוכנית לימודים לתואר ראשון בלימודים רב-תחומיים

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ו (27.9.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב-תחומי ומשפטים  בעניין בקשת הקריה האקדמית אונו לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון בלימודים רב תחומיים ובדו"ח הוועדה לבדיקת התוכנית. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדה, בראשותו של פרופ' יורם שחר, על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה ומברכת על היוזמה של המכללה להגיש בקשה לפתיחת תוכנית לימודים לתואר ראשון רב תחומי במדעי הרוח והחברה. עם זאת, ולאור העובדה כי התוכנית במתכונתה הנוכחית אינה עומדת בדגם לתואר ראשון כללי/ רב-תחומי (החלטת מל"ג מיום 13.7.2004 וכפי שעודכנה ביום 22.3.2016) מחליטה המועצה לא לאשר, בשלב זה, את פתיחת התוכנית וזאת עד לעמידתה המלאה של התוכנית בדגם כפי שקבעה המל"ג.  המועצה תשוב ותדון בבקשת המוסד, ולא יאוחר משנה, לאחר הגשת תוכנית לימודים מתוקנת