16/07/19

בקשת הקריה האקדמית אונו לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.B.A.) עם תזה במינהל עסקים – ערעור על החלטת מל"ג מיום 19.3.2019

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט (16.7.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום 18.6.2019 בעניין ערעורה של הקריה האקדמית אונו לגבי החלטת המל"ג מיום 19.3.2019 בבקשה להוספת מסלול עם תזה בתוכנית הלימודים לתואר שני במינהל עסקים של המוסד, זאת לאחר שוועדת המשנה שמעה את נציגי המוסד ובחנה את תגובת ועדת הבדיקה לערעור.:
המועצה להשכלה גבוהה אינה מוצאת לנכון לחזור בה מהמלצתה הקודמת בעניין, והיא מחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה התחומית שלא לשנות את החלטתה בנושא מיום 19.3.2019, זאת מן הטעמים הבאים:

  • בערעור לא הועלו על ידי המוסד טיעונים חדשים המצדיקים סטייה מהמלצתה החד משמעית של ועדת הבדיקה שאומצה על ידי המל"ג.
  • יודגש שוב העדרו של המגוון הרחב של דיסציפלינות מדעיות הקשורות למדעי הניהול (כגון כלכלה, פסיכולוגיה, מתמטיקה וסטטיסטיקה) הדרוש להבטחת הצלחתה של תוכנית לימודים מחקרית במדעי הניהול ומחסור בתכנים מחקריים מספקים בתוכנית הלימודים. טענת המוסד כי ככל שיתעורר הצורך יפנה סטודנטים להשלים את הקורסים/התכנים החסרים במוסדות אחרים לא התקבלה על ידי הוועדה, שכן על המוסד להתבסס על תשתיות הקיימות אצלו במוסד.