09/06/15

בקשת הקריה האקדמית אונו לקיים את תוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) בחינוך וחברה בקמפוס שבקרית אונו במקביל לזו המתקיימת בקמפוס הקריה בירושלים

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ה (9.6.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת-ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. בהתאם להצהרת המוסד כי התוכנית בקמפוס הקריה האקדמית אונו תהיה זהה לתוכנית המתקיימת בירושלים מבחינת סגל ההוראה, תוכנית הלימודים, תנאי הקבלה והתשתיות העומדות לרשות הסטודנטים, לאשר את בקשת הקריה האקדמית אונו ולאפשר את פתיחת תוכנית הלימודים לתואר ראשון בחינוך וחברה גם בקמפוס הקריה האקדמית אונו בקרית אונו.
  2. תקפות ההסמכה של תוכנית הלימודים שתתקיים בקמפוס קרית אונו תהיה בהתאם לתקופת ההסמכה של תוכנית הלימודים המתקיימת בקמפוס הקריה בירושלים.
  3. הסוקרות המלוות את התוכנית לקראת חידוש ההסמכה תתבקשנה לבדוק גם את תוכנית הלימודים לתואר ראשון בחינוך וחברה המתקיימת בקמפוס הקריה האקדמית אונו בקרית אונו.