14/07/15

בקשת הקריה האקדמית אונו לקיים את תוכנית הלימודים לקראת תואר שני (M.A.) בלימודי יהדות בקמפוס שבקרית אונו במקביל לתוכנית המתקיימת בקמפוס הקריה בירושלים

בישיבתה ביום כ"ז בתמוז תשע"ה (14.7.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת-ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

  1. בהתאם להצהרת המוסד כי התוכנית בקמפוס הקריה האקדמית אונו תהיה זהה לתוכנית המתקיימת בירושלים מבחינת סגל ההוראה, תוכנית הלימודים, תנאי הקבלה והתשתיות העומדות לרשות הסטודנטים, לאשר את בקשת הקריה האקדמית אונו ולאפשר את פתיחת תוכנית הלימודים לתואר שני בלימודי יהדות גם בקמפוס הקריה האקדמית אונו בקרית אונו.
  2. תוקפת ההסמכה של תוכנית הלימודים שתתקיים בקמפוס קרית אונו תהיה בהתאם לתקופת ההסמכה של תוכנית הלימודים המתקיימת בקמפוס הקריה בירושלים.