16/07/19

בקשת הקריה האקדמית אונו לקיים תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) במדעי היהדות ותואר ראשון (B.A.) בפרסום ותקשורת שיווקית במסגרת לימודים מחוץ לקמפוס בחיפה

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט (16.7.2019) דנה המל"ג בבקשת הקריה האקדמית אונו לקיים תוכנית לימודים לתואר שני במדעי היהדות (M.A.) ותואר ראשון(B.A.) בפרסום ותקשורת שיווקית בחיפה במסגרת לימודים מחוץ לקמפוס הראשי של המוסד בהתאם למתווה המעודכן עליו החליטה המל"ג ביום 6.3.2018. בפני המל"ג עמדה חוות הדעת התכנונית בהתייחס לשאלת הצורך הלאומי לפתיחת תוכניות הלימודים שבנדון וכן התייחסות המוסד לחוות דעת זו. לאחר עיון במסמכים ושקילת הנושא, החליטה המל"ג לאמץ את המלצת ות"ת מיום 12.6.2019 שלא לאשר לקריה האקדמית אונו לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון בפרסום ותקשורת שיווקית ותואר שני בלימודי יהדות בחיפה, זאת מהנימוקים הבאים והנימוקים שפורטו בחוות הדעת התכנונית:

  • תואר ראשון בפרסום ותקשורת שיווקית – מל"ג סבורה כי לא קיים צורך לאומי בהגדלת מס' הסטודנטים בתחום הפרסום והתקשורת השיווקית בעיר חיפה ובצפון הארץ בכלל, ובקרב הסטודנטים מהחברה הערבית בפרט.
  • תואר שני בלימודי יהדות – קידום מדעי הרוח הינו חלק מהתוכנית הרב-שנתית של ות"ת-מל"ג, הפועלת לשינוי פני המצב ולעידוד עליית יוקרת מדעי הרוח ומספר הסטודנטים בתחום, זאת, בין היתר, על רקע הירידה המשמעותית במס' הסטודנטים בעיקר בתואר הראשון. עם זאת, לאור ריבוי התוכניות לתואר שני ביהדות במוסדות, לרבות באוניברסיטת חיפה הסמוכה, אין המל"ג רואה בפתיחת תוכנית נוספת ביהדות לתואר שני מענה לצורך לאומי בכלל ובחיפה ואזור הצפון בפרט.

    בהתייחס למכתביה של הקריה האקדמית אונו מיום 3.6.2019, לא מצאה המל"ג בטענות המוסד, כי התוכנית לתואר ראשון בפרסום ותקשורת שיווקית היא תוכנית ייחודית מסוגה, וכי לא קיים בישראל עוד תואר כזה שאושר במל"ג, בכדי להוכיח כי קיום התוכנית בקמפוס חיפה מהווה צורך לאומי, וכי יש כלל צורך לאומי בקיום תוכנית מן הסוג הזה מחוץ לקמפוס הראשי של המוסד.
    כמו-כן, לגבי התוכנית לתואר שני בלימודי יהדות, כאמור לעיל, לא השתכנעה המל"ג בכך שמדובר בתוכנית ייחודית בתחום לימודי היהדות, וכי קיים צורך לאומי בפתיחת תוכניות לתואר שני ביהדות מחוץ לקמפוס הראשי של הקריה האקדמית אונו בצפון הארץ בכלל ובעיר חיפה בפרט.
    באשר לבקשת הקריה האקדמית אונו לאשר את פתיחת התוכניות הנ"ל על בסיס הקריטריון של איחוד מוסדות, כפי שמופיע בעדכון החלטת המל"ג בנושא קיום לימודים אקדמיים מחוץ לקמפוס, מיום 19.3.2019, נבקש להבהיר כי החלטה זו נסמכת על המתווה שאושר בבית המשפט המתייחס לבחינת הצורך הלאומי. בכל מקרה, מל"ג לא השתכנעה כי פתיחת הקמפוס בחיפה במקומו של המרכז האקדמי כרמל, אשר סגר את שעריו באוקטובר 2017, ובפרט פתיחת תוכניות לימודים שלא התקיימו בכרמל, מהווה איחוד קמפוסים בהתאם להחלטת המל"ג האמורה, ומכל מקום, לא נמצא כי קיים צורך לאומי באיחוד שני המוסדות הנ"ל, המצדיק לימודים בתוכניות אלה מחוץ לקמפוס הראשי של המוסד.