13/08/19

בקשת חמדת הדרום – המכללה האקדמית לחינוך לאישור כהונתו של ד"ר חיים שקד לתפקיד נשיא המוסד

בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ט (13.8.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה אשר דנה בישיבותיה ביום 16.7.2019 וביום 13.8.2019 בנושא בקשת חמדת הדרום – המכללה האקדמית לחינוך לאישור מינויו של ד"ר חיים שקד לתפקיד נשיא המוסד. המל"ג בחנה את הסברי המוסד בדבר הצורך והנסיבות שהובילו למינוי זה, בהן: הימצאותה של המכללה בתהליך איחוד המכללות והמעבר לות"ת והימצאות תיקו של ד"ר שקד בשלבי הכנה מתקדמים לקראת הגשתו לוועדת המינויים של המל"ג לדרגת פרופסור חבר. לאחר שוועדת המשנה שמעה את נציגי המוסד שהופיעו בפניה ולאחר דיונים בנושא המל"ג מחליטה כלהלן:

1. הואיל ומינויו של ד"ר חיים שקד לנשיא חמדת הדרום-המכללה האקדמית לחינוך מהווה הפרה של החלטת מל"ג בעניין הניהול האקדמי – על המכללה לעמוד בכל החלטות המל"ג לעניין הניהול האקדמי להבטחת רמתו האקדמית הנאותה.
2. לדחות את בקשת המכללה לחריגה וזאת בין היתר מהטעמים הבאים:

א. המוסד לא נמצא בתהליך משא ומתן מתקדם לאיחוד עם מכללה אחרת לחינוך ובכל מקרה אין בעת הזו כל צפי לגבי איחודו עם מוסד אחר.
ב. התיק האקדמי לקידומו של ד"ר שקד לפרופסור חבר טרם הוגש לוועדת המינויים העליונה של המל"ג.
ג. קיימת חשיבות מהותית בהבטחת דרגתו האקדמית של העומד בראש המוסד – נשיא – לצורך הבטחת רמה אקדמית נאותה.
3. לאור האמור, על חמדת הדרום-המכללה האקדמית לחינוך לעמוד בהחלטות המל"ג, לרבות בכל הנוגע למינוי נשיא ולדווח למל"ג על יישום ההחלטה.