12/06/19

בקשת מכון ויצמן למדע להארכת ההסמכה הכללית ("אוטונומיה") לפתיחה והסכמה להענקת תואר שני בתוכניות לימודים חדשות

ות"ת דנה בישיבתה ביום 12.6.19 בבקשת מכון ויצמן לקבל הסמכה כללית ("אוטונומיה") לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני. לאחר שקבלה מידע ומסמכים בדבר עמידתו של המכון בהחלטת מל"ג מיום 6.3.2018 (אשר עודכנה ביום 11.12.18) בדבר הארכת תקופת ההסמכה הכללית (ה"אוטונומיה") לפתיחת תוכניות לימודים חדשות לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה, ולאחר קבלת התחייבויות המוסד כמתבקש מההחלטה וקבלת חוות דעת האגפים הרלוונטיים בות"ת/מל"ג בדבר עמידת המוסד בתנאים לאישור אוטונומיה, מחליטה ות"ת כדלקמן:

1. לקבוע כי בהתאם לחוות דעת אגפי מל"ג-ות"ת מכון ויצמן עומד בתנאי הסף הרלבנטיים לאופיו של המוסד (בהינתן אופיו המיוחד של המוסד המעניק תארים מתקדמים בלבד ובמספר מצומצם של תחומים, ולא מקיים לימודים לתואר ראשון) לקבלת הסמכה כללית ("אוטונומיה") במישורים האקדמיים (כולל הערכת איכות) והתקציביים.

2. לקבוע כי עמידת המכון בתנאי הסף במישור המשפטי כפופה לתיקון תקנון המכון כפי שיפורט להלן:

2.1 אישור התיקונים כפי שהוצעו בטיוטת התקנון שהועברה מאת המכון כנספח ב' למכתבו מיום 18.2.2019.
2.2 הוספת הוראה בתקנון כי שיעור נציגי הציבור במועצה הבינלאומית לא יפחת מ- 75%.
2.3 הוספת הוראה בתקנון כי מינוי הנשיא יובא לאשרור המועצה הבינלאומית.
2.4 הוספת הוראה בתקנון כי שיעור נציגי הציבור בוועדת המינויים לא יפחת משני שליש.
2.5 הוספת הוראה בתקנון כי שיעור נציגי הציבור במועצת המנהלים ובוועדת הניהול לא יפחת מ- 75%.
2.6 הוספת הוראה בתקנון כי הנשיא בוחר את הדיקנים לתקופות כהונה של 3+3 שנים (ניתן לעגן זאת בתקנון האקדמי).
2.7 הוספת הוראה בתקנון כי הנשיא יועסק במשרה מלאה והמכון יהיה מקום עבודתו היחיד.
2.8 הוספת הוראה בתקנון כי תקופת כהונת הנשיא לא תעלה על 12 שנה.
2.9 הוספת הוראה לתזכיר ההתאגדות כי רכוש המכון לאחר פירוק יועבר למוסד ציבורי אחר להשכלה גבוהה כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה. העברת הנכסים תהיה בהתאם להחלטת המועצה הבינלאומית ובאישור ות"ת שיינתן בהתאם למטרות המכון.

3. לאור האמור, בכפוף ולאחר קבלת התחייבות נשיא מכון ויצמן ויו"ר מועצת המנהלים לעריכת כל התיקונים המפורטים בסעיף 2 ואישורם ע"י הגופים הרלוונטיים בתוך שנה – תוענק למכון ויצמן הסמכה הכללית ("אוטונומיה") לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני לתקופה של חמש שנים מיום קבלת החלטת מל"ג בדבר הארכת תקופת ההסמכה הכללית (ה"אוטונומיה") לפתיחת תכניות לימודים חדשות לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה, דהיינו עד מרץ 2023.
4. הלשכה המשפטית של ות"ת-מל"ג תבצע מעקב אחר תיקון התקנון כנדרש.
5. ככל שתתקבלנה החלטות בדבר תנאים נוספים למתן הסמכה כללית ("אוטונומיה"), המכון יידרש לעמוד בהן.