10/06/14

בקשת מכון לנדר מרכז אקדמי ירושלים להקפאת הליכים

ביום 10.6.2014 דנה המועצה להשכלה גבוהה במשבר במכון לנדר מרכז אקדמי ירושלים. המועצה קבלה לידיה את כלל החומר הרלוונטי לנושא (לרבות המסמכים אשר הוגשו לביהמ"ש, החלטות ביהמ"ש, התייחסויות הנאמנים, מכתב מטעם כונס הנכסים הרשמי, מכתב מסטודנטים במכון וכו'). המועצה קבלה דיווח מפורט מהצוות המקצועי וחברי וועדת המשנה לפיקוח ואכיפה אשר קיימה שני דיונים בנושא במסגרתם שמעה את נציגי הסטודנטים של המכון, את יו"ר האסיפה הכללית של המוסד, נציג הנאמנים, נציגי הכונס הרשמי, ושלושה מציעים פוטנציאליים להמשך פעילות המכון לפי דו"ח הנאמנים.

המועצה קבלה הבהרות כי כל אחד מן המציעים הציג בפני הועדה את האופן שבו הוא מבקש להמשיך את פעילות מכון לנדר, וזאת בהיבטים השונים, ובכללם המשפטיים והאקדמיים, ומבלי להיכנס לפרטי ההצעות מבחינה כספית, הכל במסגרת הניתן נוכח לוח הזמנים הקצר בנסיבות העניין.

כמו כן שמעה המועצה דיווח על עמדת ראש עיריית ירושלים אשר הדגיש את החשיבות שהוא רואה במערכת ההשכלה הגבוהה בירושלים על מרכיביה השונים ואת המאמצים שעושה העירייה לקיום אקדמיה וקהילת סטודנטים משגשגת בעיר. כמו כן שמעה המועצה את עמדת התאחדות הסטודנטים, וקיבלה דיווח בעל פה על כלל התהליך ועמדות הגופים השונים המעורבים בו.

המועצה קיימה דיון ארוך בנושא, ובמסגרת שיקוליה המועצה רואה חשיבות עליונה בראש ובראשונה בטובת הסטודנטים ובכלל זאת במציאת פתרונות ראויים לציבור הסטודנטים הלומדים במכון לנדר על מנת לאפשר להם להשלים את הלימודים בהם החלו, במינימום פגיעה ותוך הכרה מרבית בלימודיהם האקדמיים במכון. המועצה התייחסה בדיון גם לשיקולים העולים מהצעות המציעים במסגרת מתווה הנאמנים המנסות לתת פתרון הוליסטי גם לקבוצות נושים נוספות של המכון, והמועצה דנה בהם, מתוך ראייה והבנה רחבה של הסוגיה.

לאחר שדנה בהצעות לאור חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח – 1958 והכללים שנחקקו מכוחו, הנחיות המל"ג ומדיניותה לאורך השנים, מחליטה המועצה כדלקמן:

  1. השימוש במונחים של "רכישה" וכד' של מוסד להשכלה גבוהה או תוכניות לימודים, אינו מונח ראוי ומתאים למערכת ההשכלה הגבוהה, וקיומו של מוסד להשכלה גבוהה מושתת על בסיס אקדמי מדעי וניהולי מתאים ועצמאי.
  2. על המועצה לבחון את ההצעות על משמעותן הכללית והרחבה, כמו גם על השלכותיהן לאורך זמן, ועל טובת המערכת באופן כללי.

 

  1. ההצעות כולן מעלות קשיים משמעותיים בהתייחס לנושאים שונים לאור חוק המל"ג, כללי המועצה ומדיניותה. בפרט מעלות ההצעות קשיים במישור הבטחת עצמאות אקדמית ומינהלית ו/או הבטחת רמה אקדמית נאותה ו/או הבטחת איתנות פיננסית לאורך זמן.
  2. נוכח האמור המועצה מחליטה כי כל ההצעות שהובאו בפניה אינן בעלות היתכנות מימוש מספיקה אשר תאפשר לתת אישור עקרוני למציעים לפי מתווה הנאמנים.
  3. לאור כל זאת, המועצה סבורה כי במצב דברים בו אין אפשרות להמשך קיומו של המוסד, טובתם של הסטודנטים מחייבת מציאת רשת בטחון במוסד/ות אשר יקלטו את הסטודנטים ויאפשרו את המשך לימודיהם תוך מזעור הפגיעה בהם ככל הניתן ותוך הכרה מרבית בלימודיהם האקדמיים במכון.
  4. המועצה רשמה בפניה שתי הצעות בכתב לקליטת כלל הסטודנטים ממכון לנדר, זאת בנוסף להסכמות עקרוניות ממוסדות נוספים, כדלקמן:

א.         הסכמה עקרונית מאת אוניברסיטת אריאל בשומרון ובתמיכת יו"ר מל"ג יו"ש לקלוט את כל הסטודנטים ממכון לנדר במסגרת מגוון התחומים בפקולטה למדעי החברה והרוח.

ב.         הסכמה עקרונית מאת המרכז האקדמי למשפט ולעסקים לקלוט סטודנטים של מכון לנדר להמשך לימודים בתחום מנהל עסקים.

ג.          כמו כן התקבלו הסכמות עקרוניות בעל פה לקליטת סטודנטים בין היתר מהקריה האקדמית אונו (לרבות במסגרת הקמפוס החרדי בירושלים), מכללת הרצוג-ליפשיץ (המקיימת לימודים בתחום החינוך, מסלולים בתחומי ארץ ישראל, מחשבת ישראל ויהדות בתואר הראשון והשני, בירושלים ובאלון שבות) ועוד.

ד.         המל"ג מודעת לעובדה, כי גם חלופה זו אינה חפה מקשיים אך היא פעלה למציאת חלופה זו, להגנה על ציבור הסטודנטים מתוך אחריות כלפיהם. יצוין, כי בהצעות שהגישו המוסדות האמורים למתן רשת בטחון הם התייחסו גם לסוגיות אופרטיביות ותפעוליות הכרוכות בקליטת הסטודנטים, בנוסף להיבטים האקדמיים.

ה.         המועצה מבקשת מהצוות המקצועי של מל"ג/ות"ת ללוות את יישום מציאת הפתרונות הראויים לכל הסטודנטים להשלמת לימודיהם האקדמיים, בין היתר מבין החלופות האפשריות כאמור לעיל.

7. המועצה מצרה על סגירת מוסד להשכלה גבוהה במיוחד בעיר ירושלים, ובפרט כזה המשרת אוכלוסייה מגוונת וייחודית. המועצה סבורה כי נכון לבחון כי סגירת המוסד לא תפגע לאורך זמן במגוון תחומי הלימוד הנלמדים בעיר. כמו כן, המועצה מבקשת מהמוסדות השונים להשכלה גבוהה לבחון אפשרות לקליטת סגל רלוונטי מהמוסד לפי העניין.