01/07/14

בקשת מכון לנדר מרכז אקדמי ירושלים להקפאת הליכים – הצעת הקריה האקדמית אונו

בישיבתה ביום 10.6.14 דנה המל"ג במשבר במכון לנדר, כאשר לדיון זה קדמו דיונים ומפגשים שקיימה הנהלת מל"ג-ות"ת וחברי הוועדה לפיקוח ואכיפה עם הנאמנים, שמונו ע"י ביהמ"ש המחוזי בירושלים, וכונס הנכסים (כנ"ר).

במסגרת הדיון האמור במל"ג הוצגו ההצעות של עמותת ליפשיץ, עמותת רשת תורה ומלאכה והקריה האקדמית קריית אונו, ונבחנה היתכנותן. לאחר שבחנה את הדברים במסגרת לוח הזמנים הקצר שניתן לה לצורך כך בנסיבות העניין, החליטה המועצה כי ההצעות כולן מעלות קשיים משמעותיים בהתייחס לנושאים השונים לאור חוק המל"ג, כללי המועצה ומדיניותה ועל כן בכל ההצעות יש סיכון להבטחת המאפיינים העיקריים של מוסד אקדמי קרי חופש אקדמי ורמה אקדמית נאותה, ולכן לא ניתן לתת אישור עקרוני מראש למציעים לפי מתווה הנאמנים.

בדיון שהתקיים בביהמ"ש בנושא זה בתאריך 15.6.14 נשמעו כלל הצדדים הנוגעים למשבר במכון לנדר, לרבות נציגי הסגל האקדמי במוסד, הצוות המנהלי והסטודנטים. לאחר שמיעת כלל הגורמים החליט בית המשפט לתת למציעים שהות עד ליום 18.6.14 כדי להחליט האם להגיש הצעותיהם.

בהתאם להחלטה זו התקיימה פגישה בין הצוות המנהלי של מל"ג/ ות"ת עם כל אחד מהמציעים, בה פורטו הקשיים בהצעותיהם בהתייחס לכללי המל"ג והחלטותיה.

בהמשך לכך הוגשו שתי הצעות מטעם עמותת רשת תורה ומלאכה והקריה האקדמית אונו.

על מנת לאפשר שמיעת המציעים הוחלט לקיים ישיבה ביום 29.6.2014 אליה הוזמנו חברי המועצה, הנאמנים, נציגי הכנ"ר, ונציגי רשם העמותות. בישיבה נכחו חברים מטעם המועצה: פרופ' חגית מסר-ירון, ס.יו"ר המל"ג, פרופ' רוזה אזהרי, פרופ' חיים זנדברג ופרופ' אלי זלדוב, מר יאיר הראל, והצוות המקצועי. לאחר קבלת המסמכים ושמיעת המציעים, הנאמנים, נציגי הכנ"ר ונציגי רשם העמותות, התקיים דיון בדבר היתכנות ההצעות על משמעותיהן והובא סיכום בנושא בפני מליאת המועצה.

 

לבקשת בית המשפט ולאחר קבלת פירוט נוסף של ההצעות, קיימה המועצה דיון חוזר בנושא בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ד (1.7.2014),  בו שמעה את הנאמן ונציגי הכנ"ר וקבלה סקירה בנושא. בהמשך לכך, החליטה המועצה כדלקמן:

הצעת הקריה האקדמית אונו

משמעות הצעת הקריה האקדמית היא פירוק עמותת מכון לנדר, תוך שהמועצה מאשרת לקריה האקדמית אונו לקיים את התוכניות שאושרו למכון לנדר, לקלוט את הסטודנטים והסגל (לתקופה מובטחת של שנה) של המכון לקריה האקדמית אונו, אשר תפתח קמפוס נוסף לתקופה של שלוש שנים בירושלים. הקריה האקדמית תמזג לפעילות המתקיימת במכון את פעילות הקמפוס החרדי בירושלים. במסגרת הקמפוס בירושלים ניתן יהיה לפתוח תוכניות לימודים נוספות הקיימות בקריה האקדמית אונו, לרבות לימודים לתואר במשפטים.

המציעים העלו אפשרות שעל פי דרישת המל"ג – לאחר שלוש שנים תהפוך הפעילות בקמפוס בירושלים לפעילות מטעם מוסד חדש ועצמאי להשכלה גבוהה.

בדיון שנערך ביום 29.6.2014 הבהירו המציעים שהפעילות בירושלים תהיה תחת הניהול וההנהגה האקדמית של הקריה האקדמית אונו. כמו כן הבהירו כי ניתן להציע התאמות להצעתם הכתובה.

לאחר שדנה בחלופות שונות, מחליטה המועצה ביחס להצעות הקריה האקדמית אונו כדלקמן:

  1. בהחלטות המועצה משנת 2006 ו-2011, החליטה המועצה להשכלה גבוהה כי היא דבקה בעמדתה העקרונית שרווחה בשנים החולפות לפיה, מתוך נימוקים אקדמיים (שאלת יכולתו של המוסד להשכלה גבוהה לקיים מחוץ לקמפוס פעילות אקדמית זהה ברמתה לפעילות האקדמית השוררת בקמפוס הראשי) ומתוך שיקולים תכנוניים (התפתחות מערכת ההשכלה הגבוהה, שיקולים של צורך לאומי, פריסה גיאוגרפית וסוגיות של "מרכז" ו"פריפריה") – לא יקיימו המוסדות להשכלה גבוהה לימודים אקדמיים או נקודות זכות לקראת תואר אקדמי מחוץ לקמפוס שלהם.
  2. לצד עמדה עקרונית זו, קיימת חשיבות להבטחת סיום לימודיהם של הסטודנטים במכון ובמתן אפשרות לסגל להמשיך העסקתו בתוכניות הלימודים של המכון.
  3. עם זאת, לא נמצאה הצדקה ייחודית למתן אפשרות לקריה האקדמית לחרוג ממדיניות המועצה בעניין זה, ולאפשר לה לפתוח קמפוס בירושלים במסגרתו ניתן יהיה לקיים את כל תוכניות הלימודים הקיימות בקריה, לרבות לימודי משפטים.
  4. לעומת זאת, הפתרון אשר מוסכם, בכפוף להסדר שיאושר על ידי בית המשפט, ואשר היה מקובל באופן עקרוני גם על הקריה האקדמית אונו בדיון שנערך עימם ביום 29.6.2014, הוא הראוי והמתאים בנסיבות העניין לרבות מתן מענה לשיקולים האמורים בסעיף 2 לעיל, הוא כדלקמן:

א.         ככלל המועצה תעביר את אישורי פתיחה/הסמכה של התוכניות שניתנו למכון לנדר לקריה האקדמית אונו אשר תוכל לקיים תוכניות אלה בקמפוס שלה בקרית אונו ובקמפוסים החרדים שלה באור יהודה ובירושלים, בהתאם להחלטות המל"ג ואישורה (אישורי פתיחה או הסמכה זמנית -לא תינתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן), זאת תוך ובכפוף למינוי סוקר/ ועדת בדיקה לליווי העברת התוכנית, התשתיות והסגל והבטחת עמידתן ברמה אקדמית נאותה, בד בבד עם אי חידוש ההכרה הזמנית של מכון לנדר המסתיימת בחודש יולי שנה זו. המלצות הסוקר/ ועדות הבדיקה תובאנה לאישור המועצה ותוקף אישורי המועצה מותנה בהחלטת המועצה בהמלצות אלה.

ב.         הקריה האקדמית אונו תאפשר סיום לימודיהם של הסטודנטים הלומדים במכון לנדר, בקמפוס מכון לנדר בירושלים או בצמוד לקמפוס החרדי בירושלים, תחת אחריותה האקדמית והמנהלית המלאה אך לא תקבל ותרשום סטודנטים חדשים לקמפוס המכון בירושלים.

ג.          הקריה האקדמית אונו תקלוט את הסגל המלמד בתוכניות שיועברו לתקופה שלא תפחת משנה, ותמשיך בהעסקתו גם לאחר מכן למעט סגל שיימצא כלא מתאים מבחינה אקדמית.

5. המועצה מתנה הסכמתה למתווה זה בכך ששכה"ל של הסטודנטים הנוכחיים של מכון לנדר שיסיימו לימודיהם בקמפוס בירושלים, לא יעלה על שכה"ל שהיה נהוג בתוכניות בהן למדו במסגרת מכון לנדר.

6. ככל שתוגש ותאושר הצעה כאמור במסגרת ההליך בבית המשפט, היא תובא למועצה לבדיקה והחלטה פרטנית בנושא.